الوانمقایسه کالا (0)


آبی 5002 پلی استر

آبی 5002 پلی استر

 رنگ آبی اپوکسی پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

آبی 5005 اپوکسی پلی استر

آبی 5005 اپوکسی پلی استر

 رنگ آبی اپوکسی پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

آبی 5005 پلی استر

آبی 5005 پلی استر

 رنگ آبی پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموند قیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

آبی 5015 پلی استر

آبی 5015 پلی استر

 رنگ آبی پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

بادمجانی 4007 اپوکسی پلی استر

بادمجانی 4007 اپوکسی پلی استر

 رنگ بادمجانی اپوکسی پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد..

بادمجانی 4008 پلی استر

بادمجانی 4008 پلی استر

 رنگ بادمجانی  پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

بنفش 4005 پلی استر

بنفش 4005 پلی استر

 رنگ بنفش پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

زرد 1003 پلی استر

زرد 1003 پلی استر

 رنگ زرد پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

زرد 1018 پلی استر

زرد 1018 پلی استر

 رنگ زرد پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

زرد 1021 اپوکسی پلی استر

زرد 1021 اپوکسی پلی استر

 رنگ زرد اپوکسی پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

زرد 1028 پلی استر

زرد 1028 پلی استر

 رنگ زرد پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

زرشکی 3005 پلی استر

زرشکی 3005 پلی استر

 رنگ زرشکی  پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

زیتونی 7009 پلی استر

زیتونی 7009 پلی استر

 رنگ زیتونی  پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

سبز 6009 پلی استر

سبز 6009 پلی استر

 رنگ سبز پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

سبز 6018 پلی استر

سبز 6018 پلی استر

 رنگ سبز پلی استر براق- وزن (کارتن) 20 کیلوگرم- سطح پوششی 7 تا 10 متر مربع- تولید دیاموندقیمت درج شده بر حسب کارتن(20 کیلویی) می باشد...

نمايش 1 تا 15 از 67 (5 صفحه)