مراحل تولید رنگهای پودری

مراحل تولید رنگهای پودری

رایج ترین شیوه برای تولید ، متد اختلاط مواد مذاب  به کار گرفته شده در اکسترودر است که بعد از آن به ذرات ریز تبدیل می شوند.
در شیوه اختلاط مذاب هشت مرحله وجود دارد:
1-    وزن کردن مواد اولیه
2-    پیش اختلاط ( Premix )
3-    اکستروژن
4-    سرد نمودن و خرد نمودن
5-    آسیاب و کنترل اندازه ذرات
6-    فیلتر کردن
7-    هموژنه کردن یا اختلاط خشک ( Dry Blending)
8-    بسته بندی
همه  بخشهای  ذکر شده مهم است اما مراحل  پیش اختلاط ، اکستروژن و آسیاب ، از مراحل مهمترین بخشهای  تولید رنگهای پودری الترواستاتیک  هستند .